Strona Główna


Nadbużański Szlak Rowerowy

Janów Podlaski - Włodawa - Hrubieszów


Opis odcinka:
Janów Podlaski - Włodawa (146 km)
    Trasa Janów Podlaski-Włodawa o długości 146 km stanowi I etap Nadbużańskiego Szlaku Rowerowego biegnącego z Janowa Podlaskiego do Hrubieszowa (288 km). Szlak znakowany kolorem czerwonym, przebiega przez wschodnią część wo-jewództwa lubelskiego, w sąsiedztwie rzeki Bug, wyznaczającej granicę Polski z Białorusią. Są to tereny Niziny Podlaskiej i Polesia Zachodniego.
    Trasa umożliwia poznanie nadbużańskiej przyrody i krajobrazu. Bug jest nieuregulowaną i jedną z nielicznych dużych rzek w Europie, która zachowała naturalny charakter. Czyste powietrze, uroczy krajobraz oraz bogactwo flory i fauny stwarzają doskonałe warunki do wypoczynku na łonie natury, z dala od zgiełku miast. Region może się również poszczycić cennymi obiektami dziedzictwa kulturowego m.in. cerkwiami i fortami twierdzy brzeskiej. Sanktuaria w Jabłecznej, Pratulinie, Kostomłotach i Kodniu ściągają tłumy wiernych, a słynna stadnina koni czystej krwi arabskiej w Janowie Podlaskim – miłośników koni. Obszar ten charakteryzuje się dobrze zachowaną drewnianą zabudową wsi.
    Uwagę zwraca wielokulturowość i wieloreligijność nadbużańskich obszarów. To miejsce styku kultury wschodu i zachodu. Świadectwem wzajemnego przenikania się kultur są zachowane świątynie i cmentarze.
    Szlak Nadbużański łączy się z istniejącymi na tym terenie szlakami rowerowymi i pieszymi. Trasę poprowadzono drogami o nawierzchniach zarówno utwardzonych, jak i gruntowych. Zminimalizowano jej przebieg drogami wojewódzkimi o znacznym natężenieu ruchu samochodowego na rzecz dróg gruntowych, których przebycie przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych może być utrudnione. Było to jednak konieczne ze względu na bezpieczeństwo turystów.
    Nadbużańskie tereny stwarzają również możliwości uprawiania kajakarstwa, turystyki pieszej, konnej i wędkowania.
Żródlo: http://www.szlakirowerowe.lubelskie.pl/index.php?pname=295
   

Opis odcinka:
Włodawa - Hrubieszów (142 km)

    Południową część Nadbużańskiego Szlaku Rowerowego przebiegającego z Janowa Podlaskiego do Hrubieszowa stanowi odcinek Włodawa – Hrubieszów (142 km). Cały szlak Nadbużński, oznakowany kolorem czerwonym, ma długość 288 km. Trasa biegnie przez wscho-dnią część województwa lubelskiego, wzdłuż wyznaczonej przez rzekę Bug granicy Polski z Ukrainą. Są to tereny Polesia Zachodniego i Wołyńskiego oraz Wyżyny Wołyńskiej. Znaczną część tego obszaru objęto ochroną. Utworzono tu Międzynarodowy Rezerwat Biosfery UNESCO „Polesie Zachodnie”, Sobiborski, Chełmski i Strzelecki Park Krajobra-zowy, Obszary Chronionego Krajobrazu i rezerwaty przyrody.
    Szlak pozwala poznać nadbużańską przyrodę, krajobraz, miejsca toczonych tu w przeszłości bitew oraz owiane legendami zabytki i pamiątki przeszłości. Na obszarach tych, które przez stulecia były terenami pogranicza, wytworzyła się mozaika kultur, wyznań i narodowości. To miejsce styku kultury wschodu i zachodu. Świadectwem wzajemnego przenikania się kultur są zachowane świątynie i cmentarze. Na szlaku można podziwiać liczne obiekty dziedzictwa kulturowego, m.in. zabytkowe cerkwie, kościoły, zespoły dworskie. Trasa przebiega w sąsiedztwie miejsc wypoczynku i rekreacji, jakimi są np. Jezioro Białe czy zalew w Husynnem.
    Szlak jest powiązany z innymi trasami rowerowymi. Z Włodawy przez Lasy Sobiborskie do Woli Uhruskiej prowadzi szlak o długości 32 km, a w okolicach Woli Uhruskiej szlak łączy się z czerwonym szlakiem biegnącym przez Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie do Lublina.
    Trasę poprowadzono drogami o nawierzchniach zarówno utwardzonych, jak i gruntowych. Zminimalizowano jej przebieg drogami wojewódzkimi o znacznym natężeniu ruchu samocho-dowego. Poprowadzenie szlaku traktami nieulepszonymi, których przebycie przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych może być utrudnione, było podyktowane bezpieczeństwem turystów.
    Nadbużańskie tereny stwarzają również możliwości uprawiania kajakarstwa czy turystyki pieszej. Bug jest też atrakcyjny dla wędkarzy, a duże kompleksy leśne Lasów Sobiborskich i Strzeleckich słyną z obfitości grzybów.

Żródlo: 
http://www.szlakirowerowe.lubelskie.pl/index.php?pname=324

Kolejny "mało kolejowy" szlak. Pociągiem można jedynie do Terespola  (linia Warszawa - Siedlce - Terespol) i do Dorohuska (Linia Warszawa - Lublin - Dorohusk).  Wprawdzie przy pokonywaniu trasy mija się kilka innych stacji kolejowych (np. Włodawa, Sobibór, Wola Uhruska, Ruda Opalin, Hrubieszów), ale od kilku lat do tych stacji nie zajeżdżają pociągi pasażerskie,.